ПРИРУЧНИЦИ И СКРИПТА

Priručnici
За потребе стручне обуке руковалаца и машиниста енергетским постројењима сарадници Савеза припремили су приручнике, које у штампаном облику, намењене индивидуалној припреми за полагање испита, добија сваки полазник курса, док их у електронском облику, као е-Скрипта користе предавачи за презентацију на персоналним рачунарима или видео бим платнима током предавања.

У употреби су следећи приручници:

- Парни котлови
- Гориво и сагоревање
- Технологија напојне воде
- Електротехника
- Мерење и регулација
- Топлотне предајне станице
- Заштита на раду
- Аутоклави

За један део курсева користе се издања Савеза из ранијих времена, која су објављивана као целовите књиге а које се сада користе као скениране верзије у исте сврхе, као и новији приручници, јер тих књига више нема на залихама.

То су следећа издања:

ПАРНИ КОТЛОВИ (Б. Вуковић, С. Милић)
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (Р. Раковић)
УГЉЕНА КИСЕЛИНА И СУВИ ЛЕД (В. Рукавина)
ГАСНИ ГЕНЕРАТОРИ (В. Рукавина)
ПАРНЕ ТУРБИНЕ (Ф. Разумовић)
НАУКА О ТОПЛОТИ (М. Шивак)
ГАЗДОВАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ У РАДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (Љ. Јовановић, З. Гереке)
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (С. Турковић)
ЗАШТИТА НА РАДУ (Д. Лужајић)
ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ЗА КОТЛОВЕ (С. Милић)
КОТЛОВИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА (А. Манојловић)
АУТОМАТСКА ТЕРМИЧКА КОМАНДА ПАРНИХ КОТЛОВА (Д. Саболић, М. Киллер)
КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ (М. Пајић)
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ И ХЛАДЊАЧЕ (М. Пајић)
КЛИМАТИЗАЦИЈА И КЛИМА УРЕЂАЈИ (Д. Бјелетић)
ТЕХНОЛОГИЈА МЕТАЛА И НЕМЕТАЛА (Д. Дашић, Б. Девчев)
АУТОКЛАВИ (Ш. Ерне)
ВОДНЕ ТУРБИНЕ (А. Манојловић)
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЦРПЉЕЊЕ ТЕЧНОСТИ (С. Костић)
ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ И ТЕХНОЛОГИЈА НАПОЈНЕ ВОДЕ (В. Рукавина)
ГАСОВИ ● ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ ● ГАСОВИТА ГОРИВА (С. Ракетић)
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (М. Мијанџић)