PRIRUČNICI I SKRIPTA

Priručnici
Za potrebe stručne obuke rukovalaca i mašinista energetskim postrojenjima saradnici Saveza pripremili su priručnike, koje u štampanom obliku, namenjene individualnoj pripremi za polaganje ispita, dobija svaki polaznik kursa a u elektronskom obliku, kao e-Skripta koriste predavači za prezentaciju na personalnim računarima ili video bim platnima tokom predavanja.

U upotrebi su sledeći priručnici:

• Parni kotlovi
• Gorivo i sagorevanje
• Tehnologija napojne vode
• Elektrotehnika
• Merenje i regulacija
• Toplotne predajne stanice
• Zaštita na radu
• Autoklavi

Za jedan deo kurseva koriste se izdanja Saveza iz ranijih vremena, koja su objavljivana kao celovite knjige a koje se sada koriste kao skenirane verzije u iste svrhe, kao i noviji priručnici, jer tih knjiga više nema na zalihama.

To su sledeća izdanja:

PARNI KOTLOVI (B. Vuković, S. Milić)
MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM (R. Raković)
UGLJENA KISELINA I SUVI LED (V. Rukavina
) GASNI GENERATORI (V. Rukavina)
PARNE TURBINE (F. Razumović)
NAUKA O TOPLOTI (M. Šivak)
GAZDOVANJE ENERGIJOM U RADNOJ ORGANIZACIJI (Lj. Jovanović, Z. Gereke)
ELEKTROTEHNIKA (S. Turković)
ZAŠTITA NA RADU (D. Lužajić)
PRIRUČNIK ZA VEŽBE ZA KOTLOVE (S. Milić)
KOTLOVI CENTRALNOG GREJANJA (A. Manojlović)
AUTOMATSKA TERMIČKA KOMANDA PARNIH KOTLOVA (D. Sabolić, M. Killer)
KOMPRESORSKE STANICE (M. Pajić)
RASHLADNI UREĐAJI I HLADNJAČE (M. Pajić)
KLIMATIZACIJA I KLIMA UREĐAJI (D. Bjeletić
TEHNOLOGIJA METALA I NEMETALA (D. Dašić, B. Devčev)
AUTOKLAVI (Š. Erne)
VODNE TURBINE (A. Manojlović)
POSTROJENJA ZA CRPLJENJE TEČNOSTI (S. Kostić)
TEHNOLOGIJA VODE I TEHNOLOGIJA NAPOJNE VODE (V. Rukavina)
GASOVI ● TEHNIČKI GASOVI ● GASOVITA GORIVA (S. Raketić)
MOTORI SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM (M. Mijandžić)