OBUKA RUKOVALACA U ENERGETICI

KURSEVI ZA MAŠINISTE I RUKOVAOCE

Savez energetičara Srbije organizuje kurseve za stručnu obuku rukovanja opremom i postrojenjima u energetici za sledeća zvanja:

  MAŠINISTA
 • - kotlova sa automatskom termičkom komandom (ATK),
 • - kompresorskih stanica,
 • - rashladnih postrojenja,
 • - crpnih stanica,
 • - parnih turbina.
 • RUKOVALAC
 • - kotlova,
 • - kompresora,
 • - crpki,
 • - autoklava,
 • - parnih turbina.

Kursevi se organizuju prema Pravilniku o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom - kliknite da biste preuzeli PRAVILNIK.

Za informacije i prijavljivanje za kurs pišite na našu mejl adresu savez@senerges.rs ili pozovite na 011 7233 254.IZMENE NAŠEG PRAVILNIKA

Pravilnik o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom

U skladu sa izmenama Zakona o energetici Republike Srbije, izmenili smo naš pravilnik o stručnim ispitima. Pre svega, promenjen je naziv pravilnika jer dosadašnji naziv „Pravilnik o uslovima za polaganje stručnih ispita radnika koji rukuju energetskim i kotlovskim postrojenjima i opremom pod pritiskom“ nije bio u skladu sa odavno važećom terminologijom (lica umesto radnika), sadržao je iznuđenu tautologiju (energetskim i kotlovskim), kao i širok a neprecizan termin (energetska postrojenja). Nacrt novog Zakona o energetici, kao i dosadašnji zakon koriste termine energetski objekt, kotlovi i oprema pod pritiskom.

Pored naziva, tekst novog pravilnika sadrži i sledeće izmene:
 • Novu sistematizaciju uslova za polaganje ispita koncentrisanjem jedinstvenih uslova za grupe zvanja – mašinista i rukovalac,
 • Pojednostavljenje uslova za pojedina zvanja mašinista,
 • Razdvajanje odredbi mašinista i rukovalaca za kotlove na kotlove za čvrsta goriva i kotlove za tečna i gasovita goriva,
 • Opise osposobljenosti u skladu sa prethodnim izmenama.

  PRIMENA ZAKONA O ENERGETICI

  Izmenjeni i dopunjeni Zakon o energetici nije u potpunosti spreman za primenu jer Ministarstvo treba da donese više podzakonskih akata a do tada, nesumnjivo, nijedna druga organizacija ili instiutucija nema uslove za obavljanje tog posla, koji se mogu porediti sa uslovima u Savezu energetičara Srbije.

  Savez energetičara Srbije:
  • raspolaže dokumentacijom o obuci i polaganju ispita za rukovaoce u prethodnih pet decenija (i danas izdaje, na zahtev, kopije uverenja pojedincima iz celog tog perioda),
  • jedina je organizacija u Srbiji koja je donela svoj pravilnik o uslovima za polaganje stručnih ispita lica, koja rukuju energetskim postrojenjima (kliknite ovde za PRAVILNIK Saveza), po kome je obavljana I sada se obavlja obuka i polažu ispiti,
  • danas jedini ima u svom programu (i u magacinu) više od 20 priručnika za obuku i pripremu ispita za rukovanje u energetici,
  • jedini ima E-skripta - priručnike u elektronskom obliku kao savremeni vid obuke za rukovanje energetskim postrojenjima.

  Savez energetičara Srbije redovno organizuje obuku i polaganje ispita za rukovaoce energetskih objekata i postrojenja.