OBUKA RUKOVALACA U ENERGETICI

KURSEVI ZA RUKOVAOCE KOTLOVA NA BIOMASU

Sa povećanjem broja instalisanih kotlova, u kojima se sagoreva biomasa, povećava se potreba za stručnim osposobljavanjem radnika za rukovanje takvim kotlovima. Upravo je u toku kurs Saveza energetičara Srbije za rukovaoce kotlova na biomasu sa praktičnom obukom na jednom od najnovijih bioenergetskih postrojenja.

KURSEVI ZA KANDIDATE SA OSNOVNOM ŠKOLOM

Najnovijom dopunom svog pravilnika o stručnoj obuci i ispitima Savez energetičara Srbije je uveo zvanja, za koja se traži II stepen obrazovanja (osnovna škola): rukovalac centralnog grejanja i rukovalac kotlova sa ručnim loženjem. PRAVILNIK

KURSEVI: STRUČNA OBUKA I ISPITI

Savez energetičara Srbije organizuje kurseve za stručnu obuku rukovanja opremom i postrojenjima u energetici za sledeća zvanja:

  MAŠINISTA
 • - kotlova sa automatskom komandom (ATK),
 • - kompresorskih stanica,
 • - rashladnih postrojenja,
 • - crpnih stanica,
 • - parnih, gasnih ili hidro turbina.
 • RUKOVALAC
 • - kotlova,
 • - kompresora,
 • - crpki,
 • - autoklava,
 • - parnih turbina.

Kursevi se organizuju prema Pravilniku o stručnoj spremi rukovalaca u energetskim postrojenjima - kliknite da biste preuzeli PRAVILNIK.

Za informacije i prijavljivanje za kurs pišite na našu mejl adresu savez@senerges.rs ili pozovite na 011 7233 254.

AUDIO VIZUELNI PRIRUČNICI

Za obuku i pripremu ispita za rukovaoce energetskim objektima pripremili smo priručnike u obliku audio vizuelnih prezentacija – ovde možete pogledati po nekoliko strana iz svakog od naših AV priručnika:

PRIMENA ZAKONA O ENERGETICI

OBUKA RUKOVALACA U ENERGETICI Povremeno nas pitaju – da li su obuka i provera znanja za rukovaoce u energetici obavezni. Umesto da svakome pojedinačno odgovorimo, za ovo izdanje Portala (rubrika Zakon o energetici) pripremili smo opširniji tekst, koji će, nažalost, mnoge zadržati u dilemi, u kojoj su bili iako je jasno - energetskim objektima i postrojenjima treba da rukuju samo radnici, koji su obučeni za te poslove. Zašto je najbolje da svako, ko želi da radi na tim poslovima, prođe odgovarajuću obuku i proveru znanja u Savezu energetičara Srbije?

Novi Zakon o energetici nije u potpunosti spreman za primenu ali, nesumnjivo, danas nijedna druga organizacija ili instiutucija nema uslove za obavljanje tog posla, koji se mogu porediti sa uslovima u Savezu energetičara Srbije. Uostalom, Savez energetičara Srbije jedini je svojevremeno bio ovlašćen od strane državnih organa da obavlja obuku i da, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, sprovodi proveru znanja.

Sem toga, Savez energetičara Srbije:
 • raspolaže dokumentacijom o obuci i polaganju ispita za rukovaoce u prethodnih pet decenija (i danas izdaje, na zahtev, kopije uverenja pojedincima iz celog tog perioda),
 • jedina je organizacija u Srbiji koja je donela Pravilnik o stručnoj spremi rukovalaca u energetskim postrojenjima (kliknite ovde za PRAVILNIK Saveza), po kome je obavljana I sada se obavlja obuka i polažu ispiti,
 • danas jedini ima u svom programu (i u magacinu) više od 20 priručnika za obuku i pripremu ispita za rukovanje u energetici,
 • jedini ima audio-vizuelne prezentacije kao savremeni vid obuke za rukovanje energetskim postrojenjima.

Savez energetičara Srbije redovno organizuje obuku i polaganje ispita za rukovaoce energetskih objekata i postrojenja.